STATUT 

 

 

koła naukowego, które przyjmuje nazwę „Pojazdów Elektrycznych EVPL” skrót EVPL.PL i działa na Akademii Morskiej w Gdyni zrzeszając studentów wszystkich wydziałów.

Podstawą powstania i działania koła jest ustawa z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z późniejszymi zmianami). 

§ 1

Zadaniem Koła Naukowego EVPL jest:

 1. Integrowanie środowiska studenckiego AM w Gdyni.

 2. Promowanie wybitnych studentów AM w Gdyni.

 3. Rozpowszechnianie najnowszej wiedzy technicznej.

 4. Zachęcanie studentów do aktywnego poznawania wiedzy technicznej.

 5. Organizowanie ciekawych wystaw i wykładów tematycznych, spotkań
  z przedstawicielami firm przemysłowych oraz imprez okolicznościowych.

 6. Kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych.

 7. Utrzymywanie ścisłych kontaktów z firmami zainteresowanymi współpracą z kołem, rozwijanie kontaktów między studentami AM w Gdyni i firmami branżowo związanymi z tematyką pojazdów elektrycznych.

 8. Prowadzenie prac badawczo - rozwojowych, realizowanie ciekawych projektów naukowych.

 9. Organizowanie praktyk zawodowych i wycieczek tematycznych.

 10. Działania na rzecz stałej modernizacji treści i form procesu dydaktycznego.

§ 2

Opiekę nad działalnością sprawuje dr inż. Andrzej Łebkowski. 

§ 3

Członkiem koła może zostać każdy student i pracownik naukowy. 

§ 4

Koło wobec władz uczelni reprezentuje przewodniczący koła, wybrany przez członków na okres 3 lat. 

§ 5

1. Władzami koła są:

a)    Walne zebranie członków koła, które jest najwyższą władzą koła i wybiera przewodniczącego zebrania.

b)   Zarząd koła.

 

2. Członkowie koła mogą w głosowaniu tajnym wybrać ze swego grona zastępców
    przewodniczącego.

 

§ 6

Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz stanowią zarząd koła.

 

§ 7

Kadencja zarządu koła trwa 3 lata.

 

§ 8

W przypadku ustania członkostwa któregokolwiek członka zarządu koła ogłasza się wybory uzupełniające przeprowadzane na walnym zebraniu członków koła.

 

§ 9

Koło prowadzi działalność statutową poprzez: organizację wystaw, wycieczek do zakładów pracy, wykładów, rozwijanie kontaktów z firmami zainteresowanymi współpracą z kołem, współpracę z innymi uczelniami, spotkania dotyczące modernizacji treści i form procesu dydaktycznego, promowanie wybitnych studentów poprzez merytoryczną pomoc przy realizacji projektów, prac inżynierskich i magisterskich.

 

§ 10

1.    Walne zebranie członków koła może podejmować uchwały. Uchwały podejmowane są przez członków koła zwykłą większością głosów.

2.    Uchwała władz koła może być uchylona przez Rektora UZ w przypadku jej niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, a także aktami prawnymi UZ.

 

§ 11

Zarząd Koła przedkłada Rektorowi wniosek o zarejestrowanie Koła.

 

§ 12

Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych EVPL nie posiada osobowości prawnej.

 

§ 13

1. Koło ulega rozwiązaniu w przypadku :

a)    Podjęcia przez uczestników walnego zebrania uchwały o rozwiązaniu.

b)   Zaprzestania działalności na okres 6 miesięcy.

2. Jeżeli liczba członków koła zmniejszy się do 3, działalność koła ulega zawieszeniu.

 

§ 14

Regulamin niniejszy został uchwalony/zmieniony w dniu 14.02.2011.

 

§ 15

Koło jest zarejestrowane w dniu dokonania wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich, który prowadzi Rektor Akademii Morskiej w Gdyni.

 

 

 

 statut KN EVPL w wersji pdf